Regulamin korzystania z serwisu DCC

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne projektu

Administratorem Sklepu jest Digital Creators Community sp. z. o.o. NIP: 9671461129 REGON: 523835292 ul. Maksymiliana Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz, e-mail do korespondencji: info@digitalcreatorscommunity.com dalej “DCC”.

Administrator umożliwia Klientowi kontakt pod adresem e-mail: info@digitalcreatorscommunity.com

Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.

Dodatkowo Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Discord, która pozwala na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.

Informacje o funkcjonalnościach Kursów oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.digitalcreatorscommunity.com

Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora

Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu oraz poznawać treść Kursu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas zakupu Kursu lub rejestracji użytkownika.

Platforma – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.digitalcreatorscommunity.com/kursy

Materiały – wszelkie treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Kursu: www.digitalcreatorscommunity.com/kursy

Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez DCC z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu https://www.digitalcreatorscommunity.com/kursy

W celu złożenia zamówienia użytkownik klika przycisk “Odbierz dostęp” a następnie wypełnia formularrz operatora zewnętrznego “Easy Cart” https://www.easycart.pl

Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego pod adresem https://www.easycart.pl/

Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę https://www.easycart.pl/, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:

  • 3.1 Imię i nazwisko uczestnika kursu
  • 3.2. Adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
  • 3.3. W przypadku działalności gospodarczej dane umożliwiające wystawienie rachunku (faktura VAT z uwzględnieniem zwolnienia z Art. 113. ust 1 ustawy o VAT): nazwa firmy, adres oraz NIP

Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera dokonuje płatności aby następnie otrzymać możliwość założenia konta na platformie https://www.digitalcreatorscommunity.com/kurs

§ 4. Forma zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień, zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Organizatora.

Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Organizatora. Niewniesienie wpłaty oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

Sprzedawca wystawia rachunek (faktura VAT z uwzględnieniem zwolnienia z Art. 113. ust 1 ustawy o VAT). Rachunek dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

§ 5. Realizacja umowy sprzedaży

Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Organizatora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

Dane do rejestracji na platformie Organizator przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

Użytkownik, po uiszczeniu opłaty, otrzymuje dostęp bez ograniczeń czasowych.

Organizator zastrzega prawo do zamknięcia dostępu do kursu w dowolnym dla siebie momencie, przy czym gwarantuje, że dostęp dla każdego użytkownika nie będzie krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku zamknięcia dostępu do kursu, użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji ze stworzenia kursu. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Organizator zwróci Uczestnikowi pełną kwotę zakupu kursu.

§ 6. Korzystanie z udostępnionych materiałów

Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu, graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. email i hasło przekazanych przez Uczestnika.

Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

Z jednego zakupionego dostępu do Kursu może korzystać tylko jedna osoba.

Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Platformy wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

§ 7. Reklamacje

W przypadku problemów z logowaniem na Platformę lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres info@digitalcreatorscommunity.com

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • 2.1. oznaczenie Klienta: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email;
  • 2.2.opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Użytkownik ma prawo wnioskować o odstąpienie od umowy oraz zwrot środków pieniężnych. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres info@digitalcreatorscommunity.com

Organizator każdy z wniosków o odstąpienie od umowy rozpatruje indywidualnie. Ostateczna decyzja dotycząca przyznania reklamacji i zwrotu środków przysługuje Organizatorowi.

§ 8. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w Kursie jak również w innych celach określonych przez Organizatora przy zbieraniu danych.

Dane osobowe Uczestników nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania z niektórych ze sposobów płatności, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy.

Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W wypadkach prawem przewidzianych każdy może zażądać usunięcia jego danych osobowych.

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: Polityka Prywatności

§ 9. Postanowienia końcowe

Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy.

Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.